Da li zastarevaju kazne za parkiranje?

Da li zastarevaju kazne za parkiranje?

Autor :  kamatica.com feb 02, 2018

Jedno od uvek aktuelnih pitanja u gradovima širom Republike Srbije jeste i pitanje – za koliko zastarevaju kazne za parkiranje (doplatne karte) Parking servisa?

Zastarelost je pravni institut koji predstavlja protek vremena u kojem imalac nekog prava (potraživanja) to svoje pravo nije vršio, usled čega gubi mogućnost da svoje pravo ostvari prinudnim putem – posredstvom suda.

Dakle, nastupanjem zastarelosti dužnik prestaje da bude obavezan da svoju obavezu izvrši i poverilac ga na to ne može prinuditi.

Međutim, nastupanjem zastarelosti ne prestaje potraživanje poverioca, niti dužnik prestaje da bude dužan – on samo ne može biti prinuđenda obavezu izvrši.

Posledice zastarelosti su, dakle, sledeće:

- Poverilac ima pravo da zahteva ispunjenje, pošto njegovo pravo nije prestalo;

- Dužnik ne može biti prinuđen da izvrši svoju obavezu, to može učiniti jedino dobrovoljno;

- Dužnik bi u eventualnom sporu MORAO da istakne prigovor zastarelosti, jer sud o zastarelosti ne pazi po službenoj dužnosti već samo po prigovoru dužnika;

- Ako bi dužnik ipak platio, ne bi mogao da traži od poverioca povraćaj, jer je platio dugovano.

Usluge Parking servisa predstavljaju usluge koje spadaju u takozvanu grupu komunalnih usluga.

Do ovakvog stanovištva dolazimo analizom pozitivno pravnih propisa kao što su Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o komunalnim delatnostima, Odluka o javnim parkiralištima Skupštine grada , kao i propisi drugih lokalnih samouprava.Čl. 371. 

ZOO predviđeno je da potraživanja zastarevaju za 10 godina, ako zakonom nije određen neki drugi rok zastarelosti. Odredba člana 378. stav 1. tačka 1. Zakona o obligacionim odnosima predviđa jednogodišnji rok zastarelosti za potraživanja naknade za isporučene komunalne usluge.

Iz navedenog jasno proizilazi da rok zastarelosti potraživanja Parking servisa (komunalna delatnost) prema fizičkim licima iznosi 1 godinu, dok u slučaju pravnih lica ovaj rok iznosi 3 godine.

„Parking servis“, kao i druga komunalna preduzeća (struja, telefon, televizija) učestalo šalju opomene građanima za zastarela potraživnja.

Na ovo „Parking servis“ ima pravo jer, kako je ranije objašnjeno, njihovo potraživanje sa nastupanjem zastarelosti ne prestaje, samo prestaje pravo da se ostvari prinudnim putem.

Upravo iz ovog razloga, potrebno je da i građani budu upoznati sa svojim pravima.

Prvo, građani treba da budu upoznati sa činjenicom da ove opomene predstavljaju pokušaj "Parking servisa2 da ostvari naplatu potraživanja koja su zastarela isključivo usled nemarnosti samog poverioca.

Drugo, građani treba da znaju da poverilac u ovom slučaju nije sprečen da pokrene bilo koji postupak – u ovom slučaju „Parking servis“ pokreće izvršni postupak posredstvom javnih (privatnih) izvršitelja.

Treće, ukoliko „Parking servis“ ipak pokrene postupak, najvažnije je da dužnik (građanin) blagovremeno (u roku od 5 dana) izjavi prigovor zastarelosti, budući da o njemu sud ne pazi po službenoj dužnosti.

Ostvarivanje prava i zaštita od prinude naplate zasterelih potraživanja ne podrazumeva komplikovan i skup postupak niti takvu proceduru.

Važno je da građani ne izbegavaju da prime opomene ili zaključak o izvršenju javnog izvršitelja, budući da bi na takav način mogli da dođu u situaciju da propuste rokove i izgube mogućnost da ostvare svoja prava.

Sve što građani treba da urade u slučaju pokretanja postupka od strane „Parking servisa“ jeste da blagovremeno izjave prigovor zasterelosti, ukoliko je u pitanju zastarelo potraživanje „Parking servisa“.

Izvor: TVOJEPRAVO.WORDPRESS.COM/kamatica.com

Grad Vršac i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"

  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Februar 2019 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28