Do sredine aprila prijave za besplatan smeštaj u banjama Srbije

Do sredine aprila prijave za besplatan smeštaj u banjama Srbije

Autor :  mar 29, 2018

Pen­zi­o­ne­ri či­ja pri­ma­nja ne pre­la­ze 24.984 di­na­ra mo­ći će i ove go­di­ne da kon­ku­ri­šu za bes­plat­nu de­se­to­dnev­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju u ne­koj od 24 ba­nje u Sr­bi­ji.

Uslov da odu na opo­ra­vak je da po­sled­njih pet go­di­na ni­su ko­ri­sti­li ovo pra­vo i o tro­šku Fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje bi­li u le­či­li­štu tog ti­pa.

Kon­kurs za pri­jem zah­te­va za upu­ći­va­nje pen­zi­o­ne­ra na re­ha­bi­li­ta­ci­ju ras­pi­san je ju­če, ali ni­ko od nad­le­žnih za­sad ne mo­že da pret­po­sta­vi ko­li­ko će ko­ri­sni­ka pen­zi­ja pod­ne­ti zah­te­ve za ostva­ri­va­nje ovog pra­va. Je­di­no je si­gur­no da pri­ja­ve na oglas Fon­da PIO gra­đa­ni mo­gu da pod­ne­su do 13. apri­la.

Ako je su­di­ti po 2017. go­di­ni, ko­nač­ne rang-li­ste mo­gle bi da bu­du is­tak­nu­te kra­jem apri­la, a pr­vi ko­ri­sni­ci ko­ri­sti­li bi svo­je pra­vo na bes­plat­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju već sre­di­nom pro­le­ća.

Izvor: politika.rs

Grad Vršac i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"

  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Mart 2019 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31