Pročitajte Odluku grada Vršca o kućnom redu u stambeno - poslovnim zgradama

Pročitajte Odluku grada Vršca o kućnom redu u stambeno - poslovnim zgradama

Autor :  maj 09, 2018

Na osnovu člana 76. Zakona o stanovanju i na osnovu člana 76. Zakona o stanovanju iodržavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016) i člana 27. tačka 6. i člana 101. stav 1. Statuta Grada Vršac („Službeni list Opštine Vršac“, broj10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 i „Službeni list Grada Vršca“, br. 10/2017), Skupština Grada Vršca, na sednici održanoj 20.04.2018. godine, donela je Odluku o kućnom redu. 

Odluku prenosimo u celosti:

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom uređuju se opšta pravilakućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama (u daljem tekstu: zgrada) na teritorijigrada Vršca.

Kućnim redom, u smislu stava 1. ovog člana,podrazumevaju se opšta pravila ponašanja u zgra-dama, obavezna za sve stanare, čijim poštovanjem seobezbeđuje red, mir i sigurnost u zgradi, svim sta-narima neometano korišćenje poslovnih i zajedničkih delova zgrade, kao i zemljišta za redovnuupotrebu zgrade, očuvanje zajedničkih delova u čis-tom, ispravnom i upotrebljivom stanju, sigurnomza korišćenje.

Član 2.

Stambena zgrada je zgrada namenjena za sta-novanje i koristi se za tu namenu, a sastoji se odnajmanje tri stana.Stambeno-poslovna zgrada je zgrada koja sesastoji od najmanje jednog stana i jednog poslovnogprostora.

Poseban deo zgrade je posebna funkcional-na celina u zgradi koja može da predstavlja stan,poslovni prostor, garažu, garažno mesto ili garažni boks.

Samostalni deo zgrade su prostorija satehničkim uređajima, prostorija transformator-ske stanice i skloništa (kućna i blokovska).

Zajednički delovi zgrade su delovi zgrade koji ne predstavljaju poseban ili samostalni deozgrade, koji služe za korišćenje posebnih ili sa-mostalnih delova zgrade, odnosno zgrade kao celi-ni, kao što su: zajednički prostor (stepenište,ulazni prostori i vetrobrani, zajednički hodniki galerija, tavanski prostor, podrum, biciklar-nica, sušionica za veš, zajednička terasa i drugeprostorije namenjene zajedničkoj upotrebi vlasni-ka posebnih ili samostalnih delova zgrade i dr.),zajednički građevinski elementi (temelji, nosećizidovi i stubovi, međuspratne i druge konstruk-cije, konstruktivni deo zida ili zidna ispuna,izolacija i završna obrada zida prema spoljnjem prostoru ili prema zajedničkom delu zgrade,strehe, fasade, krov, dimnjaci, kanal za prove-travanje, svetlarnici, konstrukcija i prostoriza lift i druge posebne konstrukcije i dr.), kao izajedničke instalacije, oprema i uređaji (unutra-šnje električne, vodovodne i kanalizacione, gaso-vodne i toplovodne instalacije, lift, gromobra-ni, aparati za gašenje, otkrivanje i javljanje poža-ra, bezbednosna rasveta, telefonska instalacija isvi komunalni priključci koji su namenjeni zajed-ničkom korišćenju), ako ne predstavljaju sastavnideo samostalnog dela zgrade i ne čine sastavni deoposebnog dela zgrade, odnosno ne predstavljaju deoinstalacije, opreme i uređaja koji isključivo služi jednom posebnom delu.

Zemljište za redovnu upotrebu zgrade jezemljište ispod i oko objekta koje ispunjava usloveza građevinsku parcelu i koje po sprovedenom po-stupku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje plani-ranje i izgradnja, postaje katastarska parcela.

Stambena zajednica ima status pravnog li-ca i nju čine svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade.

Organi upravljanja zgradom, u smislu odredaba ove odluke, su skupština stambene zajednice (u daljem tekstu: skupština) i upravnik odnosno profesionalni upravnik (u daljem tekstu: upravnik).

Stanari, u smislu ove odluke, su vlasnicistanov a i drugih posebnih delova zgrade, nosiocistanarskog prava, zakupci stanova, kao i podsta-nari ovih lica, sustanari, članovi njihovog po-rodičnog domaćinstva i druga lica koja stanuju sanjima, i vlasnici, odnosno korisnici poslovnihprostorija u zgradi, kao i lica zaposlena u tim po-slovnim prostorijama (u daljem tekstu: stanari).

II POSEBNE ODREDBE

Član 3.

O kućnom redu u zgradama dužni su da sestaraju stanari i organi stambene zajednice: skup-ština i upravnik.

Član 4.

Stanari su dužni da posebne i zajednič-ke delove zgrade i zemljište za redovnu upotrebuzgrade održavaju i koriste sa potrebnom pažnjom ičuvaju ih od oštećenja i kvara, na način da ne ome-taju ostale stanare u mirnom korišćenju posebnogi zajedničkog dela zgrade i zemljišta za redovnuupotrebu zgrade i ne ugrožavaju bezbednost drugih.

Vreme odmora

Član 5.

Stanari se moraju ponašati na način kojiobezbeđuje potpuni mir i tišinu u zgradi (vremeodmora):- radnim danima u vremenu od 16,00 do 18,00časova i od 22,00 do 07,00 časova narednog dana,- u danima vikenda u vremenu od 14,00 do18,00 časova, i od 22,00 časa u subotu do 10,00 časova u nedelju.

Vlasnici posebnih delova zgrade mogu pra-vilima vlasnika, u skladu sa zakonom, odrediti i drugi vremenski period kao vreme odmora i ta odluka mora biti istaknuta na oglasnoj tabli zgrade zajedno sa ovom odlukom.

Član 6.

Zabranjeno je vikom, trčanjem, skakanjem, ig-ranjem lopte i sličnim postupcima praviti bukuu vreme odmora i narušavati mir u zgradi.U vreme odmora korišćenje kućnih aparata(veš mašina, usisivač i slično), ventilacionihsistema, klima uređaja, uređaja za muzičku repro-dukciju, TV prijemnika i drugih uređaja, mašina iaparata u zgradi, dozvoljeno je samo do sobne jačinezvuka.Vreme odmora mora se poštovati i pri ko-rišćenju mašina za održavanje zelenih površinaoko zgrade (kosačica, motorna testera i sl.).U slučaju porodičnog slavlja, stanari sudužni da postavljanjem obaveštenja na vidnommestu u zgradi o tome obaveste ostale stanare, stim da slavlje ne može trajati duže od 01,00 časaposle ponoći.

Korišćenje posebnih delova zgrade

Član 7.

Na terasama, lođama i balkonima zabranjeno je držati i deponovati stvari koje narušavajuizgled zgrade, kao što su: stari nameštaj, ogrevnimaterijal i slično.Nije dozvoljeno kroz prozore, vrata, balko-ne i lođe bacati bilo kakve predmete, kućno smeće,ostatke hrane, prosipati vodu, tresti posteljinu,stolnjake, krpe i druge siične predmete.Zabranjeno je na delovima zgrade iz stava 1.ovog člana držati neobezbeđene saksije sa cvećemi druge predmete koji padom mogu povrediti, ošte-titi ili uprljati prolaznike i vozila. 

Držanje kućnih ljubimaca

Član 8.

Stanari mogu, u skladu sa posebnim propi-sima, držati kućne ljubimce ali su dužni da vode računa da te životinje ne stvaraju nečistoću u zajedničkim prostorijama i ne narušavaju mir itišinu u zgradi.

Obavljanje privredne delatnosti

Član 9.

Privredna delatnost čije je obavljanje ustambenoj zgradi, odnosno stambeno poslovnojzgradi, dozvoljeno posebnim propisima mora seobavljati tako da ne remeti mir u korišćenju sta-nova.Para, dim, mirisi i buka koji se stvarajuobavljanjem privredne delatnosti moraju biti iz-olovani i uređeni tako da ne ometaju stanovanje izdravlje stanara.

Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskihi instalaterskih radova u zgradi

Član 10.

Stanar koji izvodi građevinske, građevin-sko-zanatske i instalaterske radove u zgradi ilina zgradi dužan je da prethodno o tome obavesti upravnika, dostavi na uvid odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova, ukoliko je posebnim zakonom propisana obaveza pribavljanja odobrenja za izvođenje tih radova, a potom postavi obaveštenjena vidnom mestu u zgradi i obavesti stanare o danupočetka izvođenja radova, vrsti i trajanju radova.

Stanar koji izvodi radove iz stava 1. ovog člana dužan je da po završetku radova delove zgrade na kojima su izvođeni radovi odnosno delove zgrade i zemljište za redovnu upotrebu koje je ko-rišćeno za izvođenje radova vrati u prvobitnostanje.

Radovi iz stava 1. ovoga člana, osim u slu-čajevima havarije i potrebe za hitnim intervencijama, ne mogu se izvoditi u vreme odmora.

Korišćenje zajedničkih delova zgrade

Član 11.

Zajednički delovi zgrade su delovi kojisluže za korišćenje posebnih ili samostalnihdelova zgrade, smatraju se jednom stvari nad kojomvlasnici posebnih delova zgrade imaju pravo zajed-ničke nedeljive svojine.Stanari upotrebljavaju zajedničke delovezgrade u skladu sa njihovom namenom u meri u kojojto odgovara njihovim potrebama i potrebama čla-nova njihovog domaćinstva, odnosno obavljanja de-latnosti.Stanar je dužan da trpi upotrebu zajed-ničkih delova zgrade od strane ostalih stanara, uskladu sa njihovom namenom.

Kapija i ulazna vrata

Član 12.

Kapija i ulazna vrata na zgradi moraju bitizaključana u periodu od 23,00 do 5,00 časova nared-nog dana leti, i od 22,00 do 6,00 časova narednog da-na zimi ako zgrada nema spoljne signalne uređaje zapozivanje stanara.Stanari zgrada u kojima postoje spoljni si-gnalni uređaji za pozivanje stanara, mogu na sed-nici skupštine doneti odluku da ulazna vrata uzgradi budu stalno zaključana.Stanari koji daljinskim upravljačem otva-raju ulaznu kapiju radi ulaska ili izlaska vozila izgaraže ili dvorišta, dužni su da provere da li jekapija zaključana nakon ulaska ili izlaska vozilom.

Obaveštavanje

Član 13.

Upravnik je dužan da na vidnom mestu naulasku u stambenu zgradu, osim akata propisanihposebnim zakonima, istakne:- ovu odluku ili pravila vlasnika donetau skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada,- vreme odmora,- obaveštenje kod koga se nalaze ključevi odzajedničkih prostorija i prostorija satehničkim uređajima, prostorija trans-formatorske stanice i skloništa (kućna,blokovska),- obaveštenje kojem javnom preduzeću, prav-nom licu ili preduzetniku su povereni poslovi održavanja zgrade,- uputstvo o načinu prijave kvara i ošte-ćenja na instalacijama, uređajima i opremi zgrade i- druge informacije i odluke skupštine,bitne za stvaranje i uspostavljanje reda,mira i poštovanje odredaba posebnih za-kona i ove odluke.Spisak stanara, koji sadrži ime i prezimestanara i članova njegovog domaćinstva, broj stanai sprat, spisak zajedničkih delova zgrade sa nazna-kom njihove namene, dužan je da poseduje upravnik.

U slučaju promene stanara, odnosno brojastanara, upravnik je dužan da ažurira spisak izstava 2. ovog člana.Vlasnik stana dužan je da upravniku prija-vi promenu stanara, odnosno broja stanara, u rokuod 8 dana od dana nastale promene.Vlasnik poslovnog prostora dužan je da up-ravniku prijavi promenu zakupca ako je isti izdaou zakup u roku od 8 dana od dana nastale promene.

Zajednički prostor

Član 14.

Zajednički prostor u zgradi (stepenište,ulazni prostor i vetrobrani, zajednički hodniki galerija, tavanski prostor, podrum, biciklar-nica, sušionica za veš, zajednička terasa i drugeprostorije namenjene zajedničkoj upotrebi vlasni-ka posebnih ili samostalnih delova zgrade i dr.)služe za potrebe svih stanara i koriste se u skladu sa njihovom namenom.

Član 15.

Skupština određuje raspored korišćenjaprostorija namenjenih zajedničkoj upotrebi, a up-ravnik se stara o njihovoj pravilnoj upotrebi ipridržavanju rasporeda korišćenja.Stanari su dužni da prostorije namenjenezajedničkoj upotrebi posle svake upotrebe očistei dovedu u red, a ključ od ovih prostorija vrate licu zaduženom za njegovo čuvanje.

Član 16.

Stanari su dužni da vode računa o ekono-mičnosti i da upotrebom zajedničkih prostorijaneopravdano ne povećaju ukupne troškove osvetljenja i grejanja.

Član 17.

U zajedničkim prostorijama, osim stvarikoje su nužne za namensko korišćenje tih prosto-rija, zabranjeno je držati stvari koje ometaju njihovo namensko korišćenje.Stanari su dužni da održavaju čistoćuzajedničkih prostorija i obezbede nesmetani islobodan prolaz kroz njih.

Zabranjeno je bacati ili ostavljati otpatke,smeće i nečistoću po stepeništu i drugim zajed-ničkim prostorijama, kao i pušenje na stepeništui hodniku.Zabranjeno je crtati, pisati ili na bi-lo koji način oštećivati zidove, vrata, prozore,uređaje i druge delove zgrade.

Član 18.

Ulazni hodnik i stepenište zgrade, koji ne-maju uređaj za automatsko osvetljenje, treba noću dabudu osvetljeni do početka vremena zaključavanjaulaznih vrata propisanog odredbom člana 12. stav1. ove odluke.

Član 19.

Natpise i reklame na vratima stana i zidovima hodnika, na zemljištu za redovnu upotrebu zgrade, natpise, reklame i firme na fasadi idrugim spoljnim delovima zgrade, stanar možepostavljati ukoliko obavlja poslovnu delatnost, uskladu sa važećim propisima i obaveznom saglasnošću skupštine.

Po iseljenju, stanar je dužan da natpise i reklamu ukloni i da prostor na kome su bili po-stavljeni dovede u ispravno stanje.

Član 20.

Stanovi moraju biti obeleženi brojevima,a stanari su dužni da brojeve uredno održavaju.

Podrumske prostorije

Član 21.

Ulazna vrata u podrum moraju biti zaključana.Stanari moraju imati ključ od vrata podruma.U podrumu nije dozvoljeno držanje zapalji-vih predmeta i tečnosti.

Ogrevni materijal

Član 22.

Stanari mogu držati ogrevni materijal sa-mo u prostorijama koje su namenjene ili odlukomskupštine određene za to.Zabranjeno je cepati ogrevni materijal ustanovima i na drugim mestima koja za to nisu od-ređena.

Tavan

Član 23.

Ulazna vrata u tavan moraju biti stalnozaključana, a ključ dostupan stanarima zgrade.Na tavanu je zabranjeno držanje i upotrebazapaljivih predmeta i tečnosti.

Terasa i krov zgrade

Član 24.

Na neprohodnu terasu i krov stambene zgra-de pristup je dozvoljen samo stručnim licima ra-di popravki, postavljanja antena i sličnih uređaja, uklanjanja snega, leda i slično.Prilikom postavljanja antena i drugihsličnih uređaja ne sme se oštetiti krov kao nidrugi zajednički deo zgrade.

Spoljni delovi zgrade

Član 25.

Spoljni delovi zgrade (vrata, prozor, izlozi i sl.) moraju biti čisti i ispravni.

O čistoći i ispravnosti spoljnih delovaposlovnih prostorija u zgradi staraju se korisni-ci tih prostorija, a stanari o ostalim spoljnimdelovima zgrade.Vrata, prozori, kapci, roletne, i sl. u prizemlju zgrade moraju se koristiti i držati tako dane ometaju kretanje prolaznika.

Zemljište za redovnu upotrebu zgrade

Član 26.

Zemljište za redovnu upotrebu zgrade služi svim stanarima.

Skupština odlučuje o načinu korišćenja iodržavanja zemljišta za redovnu upotrebu zgrade,u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom zgrade.Odlukom skupštine na zemljištu za redovnu upotrebu zgrade može biti određen deo zaigru dece, trešenje tepiha, parkiranje automobilai drugih motornih vozila, kao i vršenje drugih,uobičajenih, zajedničkih potreba stanara.

Član 27.

Stambena zajednica odgovorna je za održa-vanje zemljišta za redovnu upotrebu zgrade i oba-vezna je da redovno popravlja i zamenjuje oštećenedelove ograde, organizuje čišćenje, košenje trave, orezivanje žive ograde i drugog rastinja, uk-lanjanje korova, održavanje betonskih površina,trotoara, prilaznih staza i stepeništa, internihsaobraćajnica, protivpožarnih staza, uklanjanjegrađevinskog i drugog otpada, kao i da preduzimanje drugih radova kako bi prostor oko zgrade biou urednom stanju.

Na zemljištu za redovnu upotrebu zgradene sme se deponovati građevinski materijal, osimukoliko se izvode građevinski radovi, za koje sta-nar ima potrebno odobrenje nadležnog organa i sa-glasnost skupštine.Ograda, zelenilo i drugi elementi uređenjazemljišta za redovnu upotrebu zgrade moraju seodržavati tako da ne oštećuju zgradu i instala-cije, omogućavaju korišćenje zgrade, tih površinai površina sa kojima se graniče (ulica, susednazgrada i parcela i sl.).

Zabranjeno je uništavati i oštećivati ogradu, zelenilo i druge elemente uređenja površine oko zgrade.

Obezbeđenje zgrade u slučajuvremenskih nepogoda

Član 28.

Stanari su dužni da za vreme kiše, snega idrugih vremenskih nepogoda, obezbede da prostorina stepeništu, svetlarnicima, tavanu, podrumu idrugim zajedničkim prostorijama zgrade budu zatvoreni.

Stanari su dužni da sa prozora, terasa,balkona i lođa uklanjaju sneg i led, pri čemu morajuvoditi računa da ne oštete zajedničke prostorijei zajedničke delove zgrada i da ne ugrožavaju bez-bednost ostalih stanara i prolaznika.Ukoliko ne postoji mogućnost da se na bez-bedan način ukloni led sa krova zgrade koji možeugroziti prolaznike i imovinu, upravnik je du-žan da preduzme mere u cilju obezbeđenja prostoraispred zgrade ili da na drugi način upozori pro-laznike na opasnost.Stanari su dužni da u zimskom periodupreduzmu mere zaštite od smrzavanja i prskanja vo-dovodnih i kanalizacionih instalacija i uređajau stanovima i poslovnim prostorijama.Organi upravljanja zgradom je dužni su da uzimskom periodu obezbede preduzimanje mera zaš-tite od smrzavanja i prskanja vodovodnih i kana-lizacionih instalacija i uređaja u zajedničkimprostorijama.

Unutrašnje električne instalacije

Član 29.

Nije dozvoljeno neovlašćeno otvaranje raz-vodnih kutija i ormarića sa električnim uređaji-ma koji služe zgradi kao celini ili zajedničkimdelovima zgrade.Popravka kvarova na električnim insta-lacijama i kontrolno otvaranje kutija i ormarićamogu obavljati samo stručna lica ovlašćena zaobavljanje ovih poslova.

Vodovodne i kanalizacione instalacije

Član 30.

Stanari su dužni da vodovodne i kanali-zacione instalacije drže u ispravnom i urednomstanju.U lavaboe, kade i druge sanitarne uređaje, koji su povezani na kanalizacionu instalaciju,nije dozvoljeno bacanje otpadaka i drugih predmetakoji mogu zagušiti ili oštetiti instalacije.

Kotlarnica i instalacije grejanja

Član 31.

Kotlarnicom i instalacijama grejanja uzgradi može rukovati samo stručno lice.Skupština određuje vreme početka, odnosnovreme prestanka korišćenja individualne ili blo-kovske kotlarnice kojom upravljaju stanari zgrade.

Lift, protivpožarni uređajii uređaj za uzbunu u zgradi

Član 32.

Organi upravljanja zgradom dužni su da sestaraju o redovnoj kontroli ispravnosti lifta, pro-tivpožarnih uređaja i uređaja za uzbunu u zgradi.Upravnik je dužan da na vidnom mestu uzgradi istakne uputstvo za upotrebu lifta.U slučaju kvara, lift se mora isključitiiz upotrebe, na svim vratima lifta istaći upozo-renje da je u kvaru i o nastalom kvaru obavestitipreduzeće kome je povereno održavanje zgrade, o če-mu se stara upravnik.

Gromobrani i električne instalacije

Član 33.

Organi upravljanja zgradom dužni su da sestaraju o ispravnosti i redovnom servisiranjugromobrana i električnih instalacija.Poslove servisiranja i ispitivanja gro-mobranskih instalacija i otklanjanje nedostata-ka, kao i servisiranje i ispitivanje električnihinstalacija i mera zaštite od električnog udarai otklanjanje kvarova mogu vršiti samo stručnalica, na osnovu pravila propisanih posebnim za-konom.Aparati za gašenje, otkrivanje i javljanje požara

Član 34.

Organi upravljanja zgradom dužni su davode računa o ispravnosti i čuvanju od oštećenjaopreme, uređaja i sredstva za gašenje požara, kaoi da preduzmu druge preventivne mere propisaneodredbama posebnog zakona.

Bezbednosna rasveta

Član 35.

Zabranjeno je oštećivati i uništavatibezbednosnu rasvetu.

Radovi na tekućem održavanju zajedničkihdelova stambene zgrade

Član 36.

Radovi na tekućem održavanju zajedničkihdelova stambene zgrade obuhvataju:1) redovno servisiranje liftova;2) popravke ili zamenu automata za zajed-ničko osvetljenje, prekidača, sijalica idrugo;3) redovne preglede i servisiranje hidro-forskih postrojenja u zgradi, instala-cija centralnog grejanja (kotlarnica,podstanica, mreže sa grejnim telima,ventila, dimnjaka centralnog grejanja) idr. instalacija i uređaja za gašenje poža-ra u zgradi, gromobranskih instalacija,instalacija vodovoda i kanalizacije uzgradi, elektroinstalacija, uređaja zanužno svetlo, uređaja i opreme za kli-matizaciju i ventilaciju zgrade.Radove na tekućem održavanju zajedničkihdelova stambene zgrade iz stava 1. ovog člana mogu daobavljaju privredni subjekti ili preduzetnici kojisu registrovani za obavljanje navedenih delatnosti.

Ostale odredbe

Član 37.

Zabranjeno je u zajedničkim delovima zgrade izvođenje radova na postavljanju i demontiranju instalacija, uređaja i delova zgrade, kao i građevinskih radova bez potrebnog odobrenja nadležnogorgana i bez saglasnosti skupštine.

Član 38.

Za nepoštovanje kućnog reda odgovorni sustanari i organi upravljanja.Vlasnik i zakupac posebnog dela zgradeodgovoran je i za ponašanje maloletnog deteta, us-vojenika ili lica nad kojim ima starateljstvo, kaoi za ponašanje drugih lica koja su u njegovom stanuili poslovnoj prostoriji, a nisu stanari u smisluodredaba ove odluke.

Član 39.

O nepoštovanju kućnog reda stanari najpreobaveštavaju upravnika, koji će po prijemu oba-veštenja poučiti prekršioca da je u obavezi dapoštuje kućni red, o datoj pouci sačiniti belešku, a nakon toga, ukoliko je to potrebno, učinjeni prekr-šaj prijaviti i nadležnoj inspekciji kako bi sepreduzele mere u skladu sa Zakonom o stanovanju iodržavanju zgrada.

III NADZOR

Član 40.

Nadzor nad primenom odredaba ove odlukevrši Gradska uprava.Poslove inspekcijskog nadzora vrši komu-nalni inspektor.

U vršenju inspekcijskog nadzora nad odred-bama ove odluke, komunalni inspektor ima ovla-šćenje da:1. rešenjem naloži preduzimanje mera od-nosno otklanjanje nedostataka, 2. izda prekršajni nalog za prekršaje zakoje su ovom odlukom propisane novčanekazne u fiksnom iznosu,3. vrši druge poslove u skladu sa ovla-šćenjima iz zakona i ove odluke.

IV KAZNENE ODREDBE

Član 41.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000,00 dinara kazniće se za prekršaj stanar - fi-zičko lice ako:1. postupi suprotno odredbama člana 6. oveodluke,2. postupi suprotno odredbama člana 7. ove odluke, 3. postupi suprotno odredbama člana 10.ove odluke,4. postupi suprotno odredbama člana 13.stav 4. i 5. ove odluke,5. postupi suprotno odredbama člana 15.stav 2. ove odluke,6. postupi suprotno odredbama člana 17.ove odluke,7. postupi suprotno odredbama člana 19.stav 2. ove odluke,8. postupi suprotno odredbama člana 20.ove odluke,9. postupi suprotno odredbama člana 21.ove odluke stav 3,10. postupi suprotno odredbama člana 22.ove odluke stav 2.,11. postupi suprotno odredbama člana 23.stav 2. ove odluke,12. postupi suprotno odredbama člana 24.ove odluke,13. postupi suprotno odredbama člana 25.ove odluke,14. postupi suprotno odredbama člana 27.stav 2. i 4. ove odluke,15. postupi suprotno odredbama člana 28.stav 1. i 2. ove odluke,16. postupi suprotno odredbama člana 29.stav 1. ove odluke,17. postupi suprotno odredbama člana 30.ove odluke,18. postupi suprotno odredbama člana 35.ove odluke.Za prekršaje iz stava 1. ovog člana, kaznićese pravno lice novčanom kaznom u fiksnom iznosuod 20.000,00 dinara a odgovorno lice u pravnom li-cu novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000,00dinara.Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznićese preduzetnik novčanom kaznom u fiksnom iznosuod 10.000,00 dinara.

Član 42.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od20.000,00 dinara kazniće se za prekršaj zgrada uko-liko organi upravljanja:1. postupe suprotno odredbama člana 13. 1,2i 3. ove odluke,2. postupe suprotno odredbama člana 27.stav 1. i 3. ove odluke,3. postupe suprotno odredbama člana 28. oveodluke,4. postupe suprotno odredbama člana 32. oveodluke,5. postupe suprotno odredbama člana 33.stav 1. ove odluke,6. postupe suprotno odredbama člana 34. oveodluke.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

Upravnik je dužan da na vidnom mestu uzgradi istakne ovu odluku, kao i izvod iz propisakojima se uređuju mere zaštite od požara u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 44.

Na pitanja o kućnom redu koja nisu uređenaovom odlukom primenjuju se odredbe Zakona o sta-novanju i održavanju zgrada („Službeni glasnikRS“, br. 104/16). 

Član 45.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama („Služ-beni list opštine Vršac“, br. 3/2003 i 6/2006).

Član 46.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Vršca"

Grad Vršac i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"

  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Mart 2019 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31