Dvorac u Velikom Središtu ide u zakup

Dvorac u Velikom Središtu ide u zakup

Autor :  feb 27, 2013

Lokalna samouprava raspisala je oglas za javno nadmetanje radi davanja u zakup Mali dvorac Lazarević u Velikom Središtu.

Na osnovu člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda («Sl.glasnik RS» br. 24/2012), člana 9. Odluke o otuđenju i zakupu građevinskog zemljišta opštine Vršac, člana 13. stav 2. Odluke o obrazovanju mesnih zajednica na teritoriji Opštine Vršac ( «Sl. list Opštine Vršac« br. 1/2010), odredaba Odluke o davanju u zakup nepokretnosti-Mali dvorac u KO Veliko Središte broj 011-04/2012-II-01 od 12.03.2012. godine i Odluke o izmenama i dopunama odluke o davanju u zakup nepokretnosti-Mali dvorac u KO Veliko Središte broj 011-060/2012-II-01 od 17.12.2012. godine, člana 1. i 17. Statuta Mesne zajednice Veliko Središte od 21. juna 2010. godine i Odluke Saveta mesne zajednice Veliko Središte broj 14 od 05.10.2010.godine, Predsednik opštine dana 25.02.2013.godine doneo je Odluku i raspisuje

OGLAS
ZA JAVNO NADMETANjE RADI DAVANjA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI-
«Mali –dvorac» (Lazarević)
u KO Veliko Središte

Način davanja u zakup
Nepokretnost «Mali dvorac» daje se u zakup u postupku javnog nadmetanja . Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenje postupka raspolaganja građevinskim zemljištem imenovana od strane Skupštine opštine Vršac, Rešenjem br. 02-30/2010-II-01 dana 14.07.2010.godine

Predmet zakupa
Predmet zakupa je nepokretnost upisana u Zknj ul. br.2153 Ko Veliko Središte, parcela br. 2 izgrađeno građevinsko zemljište ukupne površine 1ha 61a 68m2 na kome je uknjiženo pravo javne svojine u korist Opštine Vršac i kuća pod br.2 sagrađena na parc.br. 2 na kojoj je uknjiženo pravo korišćenja u korist Mesne zajednice Veliko Središte, odnosno upisana u Posedovni list br. 1286 Ko Veliko Središte, parc. br. 62 selo zemljište uz zgradu -objekat površine 13a 27m2, parc. br. 63 selo zemljište uz zgradu-objekat površine 4a 63m2 i parc.br. 64 selo njiva 4. klase površine 1ha 43a 78 m2 korisnika Mesna zajednica Veliko Središte.

Objekat pod nazivom «Mali dvorac» koji se nalazi na parc. br. 63, u centru je sela i pod zaštitom je države. Odlukom Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada br.303 dana 20.08.1962.godine utvrđen je za spomenik kulture i kategorisan je Odlukom o kategoriji («Sl.list APV« br. 28/91). Okružen je velikim parkom, koji se nalazi na parceli br. 64, i koji sadrži primerke retkog drveća. Objekat je prizemni sa suterenom. Usled višegodišnjeg neodržavanja, izložen je ubrzanoj devastaciji. Južno krilo je urušeno a stanje kompletnog objekta je takvo da zahteva temeljnu sanaciju i adaptaciju sa posebnim naglaskom na restauraciju fasade, koja zahteva posebnu pažnju.

Vreme zakupa
Dugoročno, na period od 50 godina.

Uslovi zakupa
1.Zakup predmetne nekretnine podrazumeva obavezu temeljne sanacije, adaptacije i restauracije objekta u cilju privođenja turističko- ugostiteljskoj nameni, u svemu prema uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu br.62/3 od 16.marta 2010. godine i Glavnom projektu rekonstrukcije i revitalizacije dvorca za turističko –ugostiteljske potrebe koje će izraditi Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture iz Petrovaradina, prema ponudi br. 03-140/2011 od 04.04.2011. god. o trošku zakupca, kao i obavezu održavanja parka u svemu prema uslovima Zavoda za zaštitu prirode iz Novog Sada.

2.Zakupac je obavezan da Mesnoj zajednici Veliko Središte omogući stalni slobodan prilaz objektima vodosnabdevanja koji se nalaze na kat.parc. br.62.

3 Ugovorena visina mesečne zakupnine za ceo ugovoreni period zakupa za objekat “Mali dvorac” će se umanjiti prema vrednosti koja se ulaže u rekonstrukciju i revitalizaciju dvorca i u koju se ubrajaju i troškovi izrade projektne dokumentacije, takse i naknade za potrebne saglasnosti zaključno sa tehničkim prijemom i upotrebnom dozvolom, a u skladu sa Uredbom o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda( Sl.glasnik RS br.24/2012)

4. Zakupac je obavezan da pribavi rešenje kojim se odobrava rekonstrukcija u roku koji ne može biti duži od 1 (jedne) godine od dana zaključenja ugovora o zakupu. Rok za završetak radova i otpočinjanje delatnosti ne može biti duži od 2 (dve) godine od dana izdavanja rešenja kojim se odobrava rekonstrukcija. Ukoliko ovi uslovi ne budu blagovremeno ispunjeni ili se zakupodavac i zakupac pisanim putem saglase o izmeni odnosno ne primenjivanju nekih odredaba ugovora, to će smatrati kao osnov za raskid ugovora, a zakupac neće imati prava na bilo kakva potraživanja na ime uloženih sredstava, naknadu štete po bilo kom osnovu, svojinsko pravnih zahteva i sl.

5.Zakupac je obavezan da, u postupku rekonstrukcije i adaptacije predmetne nepokretnosti, kao nadzorni organ nad izvođenjem građevinskih radova, angažuje nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture. Takođe, zakupac je obavezan da snosi i troškove nadzora.
6.Zakupodavac, Opština Vršac, je obavezan da formira radno telo koje će vršiti kontrolu i nadzor nad rekonstrukcijom predmetnog objekta a u cilju priznanja stvarnih troškova rekonstrukcije.
7.Rizik u slučaja vraćanja oduzete imovine ili obeštećenja po Zakonu o vraćanju oduzete imovine („Sl.glasnik RS“, br.72/2011)pada na teret zakupca predmetnog objekta.

Javno nadmetanje

Početna mesečna zakupnina za ceo ugovoreni period zakupa za objekat “Mali dvorac” iznosi najmanje 1 EUR po m2 što za 592,13 m2 neto korisne površine objekta po etažama ukupno mesečno iznosi 592,13 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS Srbije na dan obračuna.

Javno nadmetanje će se održati dana 04.04.2013.godine u 11,00 časova u Maloj sali SO Vršac.

Učesnici u javnom nadmetanju su dužni da uplate garantni iznos (depozit) u visini od 118,43 EUR što predstavlja 20 % od početne vrednosti zakupnine na račun br. 840-720804-40 Opštinska uprava-depozit SO Vršac s pozivom na br.97 54-241, svrha uplate-depozit za javno nadmetanje.

Rok za podnošenje prijava za javno nadmetanje je 30 dana od dana oglašavanja u dnevnom listu «Politika» zaključno sa 28.03.2013.godine

Oglas će biti objavljen i u lokalnim štampanim časopisama kao i na sajtu Opštine Vršac.

Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na zakup predmetne nepokretnosti, plaćeni depozit će se vratiti u roku od 7 (sedam) dana od dana sprovedenog postupka (visina iznosa koji se vraća je jednaka dinarskom iznosu uplaćenom na ime depozita). Depozit se neće vratiti ukoliko učesnik ne pristupi javnom nadmetanju ili odustane od zakupa odnosno ne potpiše ugovor o zakupu ili ne prihvati početnu visinu zakupnine.

Učesniku u javnom nadmetanju čija se ponuda prihvati, uplaćeni depozit, uračunaće se u ukupan iznos zakupnine i oduzeti od vrednosti postignute na javnom nadmetanju.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva pravna i fizička lica koja podnesu urednu i pisanu prijavu sa traženom dokumentacijom.

Prijava koja se dostavlja obavezno sadrži: dokaz o uplati depozita, punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave i sledeću dokumentaciju:

Za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj licne karte, JMBG

Za preduzetnike:ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje, matični broj, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju rauna kod poslovne banke

Za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja i iste će se odbaciti.

Ostale odredbe
Obrazac prijave se može preuzeti na pisarnici Opštine Vršac ili na www.vrsac.org.rs
Prostor koji se daje u zakup može se razgledati svakog radnog dana u periodu trajanja Oglasa, u vremenu od 09 do 13 sati

Za dodatne informacije u vezi razgledanja prostora obratiti se na telefon 0654374347, a u vezi dostavljanja ponuda i uvida u dokumentaciju na telefon 013/ 800-501 lokal 541

Predsednik opštine Vršac

Čedomir Živković

DOV V2
  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Februar 2016 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29