Vesti Video

Zaseda Skupština grada Vršca – gledajte UŽIVO!

Danas zaseda Skupština grada Vršca.

DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o Završnom računu budžeta grada Vršca za 2018. godinu sa Obrazloženjem godišnjeg izveštaja o učinku programa, Konsolidovanim izveštajem o izvršenju budžeta i Mišljenjem Državne revizorske institucije.

2. Donošenje Odluke o odredjivanju procenta javnog kapitala Grada Vršca u „Jat Tehnika” DOO Beograd koji se privatizuje u postupku privatizacije.

3. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za utvrdjivanje javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti-neizgradjenog gradjevinskog zemljišta u javnu svojinu Grada Vršca dela bloka 83a „Novo Groblje” u Vršcu.

4. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za utvrdjivanje javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti u Vršcu u ulici Vojvodjanskih brigada 72 na katastarskoj parceli 6819 u javnu svojinu Grada Vršca.

5. Donošenje Odluke o oduzimanju prava korišćenja Mesnoj zajednici Potporanj i ustanovljavanju prava korišćenja u korist Doma zdravlja Vršac Vršac, na katastarskoj parceli broj 86 Ko Potporanj, u javnoj svojini Grada Vršca.

6. Donošenje Odluke o odredjivanju nadležnog organa za donošenje Godišnjeg programa zaštite uredjenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i sprovodjenje postupka davanja u zakup, korišćenje i prodaju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Vršca.

7. Donošenje Odluke o pribavljanju u javnu svojinu grada Vršca neposrednom pogodbom suvlasničkih udela na nepokretnosti-stanu br.2 i nusprostorijama u Vršcu, ulica Ive Milutinovića br.54.

8. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora DOO „Helvecija” o pokretanju postupka ponovne prodaje nepokretne i pokretne imovine.

9. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Saveta za medjunacionalne odnose Grada Vršca.

10. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Sterija Popović” u Vršcu.

11. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Paja Jovanović” u Vršcu.

Ovde možete uživo pratiti Skupštinu grada Vršca:

Ostale vesti